پوشیدنــ اینا سختــ تر از چادره؟!

چقد چادر سر کردن کار سختیه !

بجاش پوشیدن این کفشا مث آب خوردنه !!!!!:-?