دیروز یه نفر که ساپورت پوش بود توی رادیو ... ازش سوال شد خودت بد نمیدونی گفت نه انتخاب من اینه ... هر کس انتخابش یه چیزه من اینطوریم ... گفتن بهش ...با این تیپ تا به حال مشکلی برات پیش اومده ... گفت نه ... مردم اگه مشکل دارن برن مشکلشونو بر طرف کنن....

یه نفر دیگه .... ازش پرسیدن تیپتو توصیف کن ... کفت مانتو کوتاه ... شلوار تنگ ... یه شال که همش از سرم میفته ... خندید... بهش گفتن تا به حال برات مشکلی پیش اومده گفت .... خیلی ... گفت از تیپت راضی هستی گفت نه .... میتونم بهتر باشم ... گفتن چرا اینطوری میپوشی گفت یه نوع لج بازی ....

یه نفر دیگه .... چرا چادر سرته ... چون خانواده دوست دارن ... نمیخوای بعضی اوقات اون چیزی که خودت دوست داری باشی .... نه .... چرا ... چون بعضی اوقات پیش اومده از سر کارم دیر برمیگرم همین پوشش منو حفظ کرده ...

یه نفر دیگه ... چرا چادر ... انتخاب خودمه ... با دل و جون دوسش دارم ... انگار یه عضوی از تنمه ...چرا دوسش داری ... چون امنیته ... آرامشه ... به حضرت زهرا شبیه تر میشمممم.... قانون مملکتمه ... قانون .... بله قانون... قانونی که خون شهدای کشورم برام صادر کرده