کاش روزی...
بنویسند به بقیع،
یک فراخوان کمک،
طرح احداث ضریح،

کاش روزی...
بنویسند به بقیع،
جایزه،
فرشچیان،
یک قطعه عقیق!

کاش روزی...
بنویسند به بقیع،
کارگران مشغولند...
کار احداث ضریح

کاش روزی...
بنویسند به بقیع،
چند روز مانده به اتمام ضریح،

کاش روزی ...
بنویسند به بقیع،
مهدی فاطمه(عج) آید
به تماشای ضریح،

کاش روزی...
بنویسند به بقیع،
عید امسال،
نماز
صحن عتیق،

کاش روزی ...
بنویسند به بقیع،
فلش راهنما
مرقد زهرای(س) شفیع

┘◄ ان شاءالله