♥•٠·˙ 
باید اینجا حـَـرَم درست کنند
چار تا مثل هم درست کتتد

با امام حسن سزاوار است
چند باب الکرم درست کنند

بــا طــلا دور مـرقــد سجــاد
بیتی از محتشم درست کنند

بــه تــولای بـاقــر و صــادق
صحن دارالقلم درست کنند

نــزد ام البنیـــن نمـــادی از
مشک و دست و عَلـَم درست کنند

"دودمه" نه، در این مکــان باید
شاعران "چــاردم" درست کنند

بـــا کریمــان "کریم خانی"هــا
قطعه ی "آمــدم" درست کنند

دور گنبـــد چهــار گلـدستــه
ولی از داغ، خَم درست کنند

کاش هر چیـــز را نمی ســازند
کوچه را دست کم درست کنند!

کوچه را در ادامــه ی طرح ِ
از حرم تا حرم درست کنند . . .

┘◄ السَّلامُ عَلَیْکُمْ اَئِمَّهَ الْهُدى