چه زیبا گفت شهید آوینی... 

بالی نمی خواهم این پوتین های کهنه نیز می توانند مرا به آسمان ببرند...


سید شهیدان اهل قلم، من نیز بالی نمی خواهم... 

چادرم مرا تا بی کران ها خواهد برد....