شهــآدَت؛


کمی آن وَر تَــر از

سـ یـ مـ خـ اردار هـ ا ی نــَ فـ ــس ... !

 

1402255018840045_large.jpg