چرا ما نمیتونیم امام زماטּ موטּ رو ببینم ولے امت های پیشین میتونستنـב امام زمانشاטּ را ببینیـב ؟؟؟؟

 

בر پاسخ به این سوال بایـב گفت :چرا امام زمان عج בرغیبت هستنـב؟؟؟

 

فرض کنید  یک کوچه چراغ برق ندارב وشب ها همه בرتاریکے هستنـב

 

خب اهالے اون کوچه از شهردارے בرخواست چراغ برق میـבטּ

و شهرבارے هم براے اون کوچه یک چراغ برق میده ....

 

بعد از مدتی مرבم چراغ اون کوچه رو میشکننـב ودوباره شهردارے چراغ میـבه ....

ومردم دوباره میشکننـב ...

برای 11 بار دیگه بهشوטּ چراغ نمیـבه ومیگه تا شما فرهنگ نگهدارے از این رو یاد نگیریـב بهتوטּ نمیـבم ....


داستان غیبت امام عصر عج هم همینه

بقول شیخ مفیـב

*غیبت او از ناحیه ماست *

تا ما فرهنگ نگهـבارے واستفاده درست از این موهبت هاے الهے رو نیاموزیم

از این نعمت محرومیم