دُرسـت اسـت که [تو] یک کودک هستی !

امـا مسیحی نیستـی ! یهـودی نیستـی ! آمریـکایی و اسرائیلـی و اروپـایی هم که نیسـتی !

تو تنـها یک مُسلمـانی و نه بیشـتر ..

ببخشـید !

کُشتـن ات عـادتمان شُده .. !


http://s5.picofile.com/file/8131093650/368939_428.jpg

+مـا حتی از دیدن ِ این تصـاویر هم می ترسیـم ! از یک تظاهرات ِ روز قدس برایشـان دریغ میکُنیم ..