ســَلــامـ 
همهـ حاجتــِاتو كــه از خـــُدآ خواسـْتی
 یه بنـْده خدایــــی هم هــَستـ حدود ِ ١٢٠٠ســــ)ل ِ مــُنتـــَظر ٣١٣نفــــَره.....
بـــرآش دُعـــــ) كنیـــد...!
غـــَریبه....!
ثــــَوآبــــ داره .....!