وضو می‌گیری ، اما در همین حال اسراف می‌کنی ...

نماز می‌خوانی اما با برادرت قطع رابطه می‌کنی ...

روزه می‌گیری اما غیبت هم می‌کنی ...

صدقه می‌دهی اما منت می‌گذاری ...

بر پیامبر و آلش صلوات می فرستی اما بدخلقی می كنی ...

دست نگه دار ........ ثواب‌هایت را در کیسهٔ سوراخ نریز !!!


15239630308537359925.jpg