برای رد شدن از سیم خاردارها نیاز به یک نفر داشتن تا روی سیم خاردارها بخوابه  و بقیه از روش ردبشن.

داوطلب زیاد بود....

قرعه انداختند افتاد بنام یک جوان....

همه اعتراض کردند الا یک پیرمرد!

گفت چکار دارید بنامش افتاده دیگه!!

بچه ها از پیرمرد بدشون اومد.

دوباره قرعه انداختند بازم افتاد بنام همون جوان .

جوان بدون درنگ خودش رو با صورت انداخت روی سیم خاردار.

بچه ها با بی میلی و اجبار شروع کردن به رد شدن از روی بدن جوان.

همه رفتن الا پیرمرد!

گفتن بیا!

گفت نه شما برید من باید وایسم بدن پسرم رو ببرم برای مادرش. مادرش منتظره...

 

شادی روح شهدا صلوات!