وقتی بی سیم چی سقوط خرمشهر را به محمد جهان آرا، فرمانده سپاه خرمشهر اعلام كرد، 

جهان آرا گفت: 

مواظب باشید كه دل های تان سقوط نكند. چون اگر دل سقوط نكند، روزی خرمشهر را آزاد خواهیم كرد ...