شان است و نشانه است بانوی كرم

الحق كه یگانه است بانوی كرم

گویند شفاعتش به هركس برسد

دنبال بهانه است بانوی كرم