آقاجان!

گریه های عاشقانه ات برای مادرت هم زیباست

مثل خنده های شیرینت.../


افسران - /آقاجان! گریه های عاشقانه ات برای مادرت هم زیباست مثل خنده های شیرینت.../