بهار آمد و

او رفت و

فاطمیّه رسید

دوباره

کوچه،

لگد،

درد؛

[ آه ] آسمان پژمرد ...