افسران - برو به درک "........................ ............نوکر " امام خامنه ای هستیم دربست ....