خرداد۱۳۶۱
فرودگاه دمشق

 ابدی  های جهان اسلام
در حال پیاده شدن از هواپیما..‌


به تیپ حاج  در مأموریت خارجی او توحه کنید...

۱۷ اسفند سالروز شهادت 
.