۳۰ سال گذشت‌...

نسل قبلی 
زیر خاک هم هنوز 
اسلحه را 
به سمت دشمن گرفته 
وکماکان سراسلحه اش را 
پائین
 نیاورده است.