آسمان ، غرق خیال است
کجایی آقا ؟
آخرین جمعهٔ سال است
کجایی آقا؟
درهیاهوی شبِ عید ... تورا گم کردیم
غافل از اینکه که شما
اصل بهاری آقا
جمعه ها رفت بسی
بی گل روی گُلتان
جمعه آخر سال است
کجایی آقا