دست من و تو نیـست اگر نوکـرش شدیم

خیلی
حسین زحمت ما را کشیده است . . .