روزی از دانشگاه به خانه آمدم. مستقیم رفتم خدمت آقا.
سر و وضع مرتبی نداشتم.هم لباس هایم سیاه بود و هم کفش هایم خاکی.
امام همان طور که در حیاط قدم می زدند،اخمی کردند و از من پرسیدند:
چرا با این قیافه به دانشگاه می روی؟
به شوخی گفتم:
در دانشگاه جمهوری اسلامی تان با وضعی بهتر از این نمی شود رفت.
گفتند:
تو دو گناه کردی!
یکی اینکه ریا کار هستی و می خواهی بگویی که من آنقدر استطاعت مالی ندارم که یک جفت کفش بخرم، 
گناه دیگر تو بی نظمی است که خلاف شرع وقانون است.
گفتم:
اگر بخواهم با سر و وضع مرتب تری به دانشگاه بروم شاید از من ایراد بگیرند.
امام گفتند:
اگر خواستند ایراد بگیرند، بگو خمینی گفته باید مرتب به دانشگاه بروی.

پ.ن: ظاهر آراسته اگر برای همه سلیقه است برای مومن #وظیفه ست!

 

 

  • امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : خداوند زیبایی و آراستگی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید.