نمودار درختی (دریافت):
 

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28731/01.jpg