جـا مـانده ایـمـ و شـرح دلِ مـا خجــــالت اسـت

زائـر شـدن پیـاده یقیـنا سـعـادت اسـت

ویـزا ، بلیـط کـرب و بـلا مــال خـوبـــ هـاســت

سهــمـ چـو مـن پیامکــ " هستمـ به یادت " اسـت

یکــــ اربعـیـن غـزل به امـیـد عنایـتی

این بغـض من اگـرچه خودش همـ عنایـت اسـت

مـا هیـچ ، مـا گـنـاه ... فقط جـان مـآدرتــــ

امـضـا بکـن که شاعـرت اهـل شهادت اسـت

بـاشـد حـسین کـرب و بلا مـال خـوب هـا

یکــــ مهـر تربـت از تو برایـمـ کفـایـت است